Regulamin

 1. Regulamin serwisu internetowego nieruchomości.interia.pl

   

  W niniejszym Regulaminie Serwisu http://nieruchomości.interia.pl (dalej „Regulamin”) określone zostały zasady świadczenia usług Serwisu Ogłoszeń Nieruchomości , a w szczególności sposób składania zamówienia, zamawiania usług dodatkowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

  Regulamin zawiera:

  Art.1 Definicje

  Art.2 Postanowienia Wstępne

  Art. 3 Ogólne warunki korzystania z serwisu

  Art. 4 Ogłoszenia

  Art. 5 Zamówienia

  Art. 6 Dodatkowe Usługi

  Art. 7 Zasady odpowiedzialności

  Art. 8 Postępowanie reklamacyjne

  Art. 9 Postanowienia końcowe

  Art. 1  Definicje

   

  .Pod niżej wymienionymi pojęciami należy rozumieć:

   

   

 2. Usługodawca/Spółka  – WHIZZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-901) przy Placu Defilad 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000640752; posiadająca nr NIP: 5252679324 oraz REGON: 365603230, z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://nieruchomości.interia.pl
 3.  

 4. Nieruchomości – lokal mieszkalny rozumiany jako samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892), z wyłączeniem lokali o innym przeznaczeniu lub dom jednorodzinny rozumiany jako dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
 5.  

 6. Serwis /Serwis Nieruchomości Interia – internetowy serwis ogłoszeń Nieruchomości oferowanych do sprzedaży na rynku pierwotnym zamieszczony na stronie głównej http://nieruchomości.interia.pl wraz z podstronami, umożliwiający przeglądanie Ogłoszeń.
 7.  

 8. Deweloper - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459933 i 1132), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.
 9.  

 10. Użytkownik – internauta który korzysta z Serwisu Ogłoszeń Nieruchomości i bezpłatnie wyszukuje Ogłoszenia.
 11.  

 12. Oferta – Nieruchomości oferowane do sprzedaży przez Dewelopera
 13.  

 14. Zamówienie – zamówienie usług składane przez Dewelopera, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2 do Regulaminu, który to załącznik stanowi integralną część Regulaminu.
 15.  

 16. Ogłoszenie – sporządzona indywidualnie przez Usługodawcę oferta Dewelopera, zawierająca między innymi informacje takie jak dane teleadresowe Dewelopera,  zdjęcia i opis inwestycji, , ………. […] oraz zamieszczona w Serwisie Ogłoszeń Nieruchomości.
 17.  

 18. Usługa – usługa polegająca na umieszczeniu przez Usługodawcę w Serwisie Ogłoszeń Nieruchomości Ogłoszenia zgodnie z informacjami przekazanymi w Zamówieniu oraz Usługi dodatkowe.
 19.  

  Cennik – ceny są ustalane indywidualnie, na podstawie zapytania wysłanego za pomocą formularza zapytań znajdującego się na stronie internetowej http://nieruchomości.interia.pl .

 20. Formularz Zapytań – formularz służący do wysyłania zapytań  Użytkownika lub Deweloperów.
 21.  

   

  Art. 2 Postanowienia wstępne

   

 22. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Whizz S.A. usług polegających na prowadzeniu strony internetowej - Serwisu Nieruchomości Interia.
 23. Korzystanie z Serwisu nie wymaga spełnienia przez Użytkownika szczególnych warunków  technicznychza wyjątkiem: : użycia powszechnie dostępnego oprogramowania w postaci przeglądarek internetowych, połączenia z siecią Internet.  
 24. Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu może być konieczne skorzystanie z innego oprogramowania oraz włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, Java, Flash oraz cookies.
 25.  
 26. Korzystanie z Serwisu Ogłoszeń Nieruchomości przez Użytkownika jest bezpłatne i nie  wymaga rejestracji.
 27. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Nieruchomości Interia materiałów, w szczególności zdjęć, opisów, tekstów wymaga każdorazowo zgody Whizz S.A. i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych innych informacji dostępnych na stronach Serwisu Nieruchomości Interia w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 28.  

  Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

   

 29. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeń Nieruchomości wymaga złożenia Zamówienia przez Dewelopera.
 30. Ogłoszenie każdorazowo jest zamieszczane w Serwisie Ogłoszeń Nieruchomości przez Usługodawcę.
 31. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany treści Ogłoszenia, jego uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Usługodawca nie gwarantuje również, że treści Ogłoszenia zawierające Ofertę Dewelopera są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 32. Na stronach Serwisu zamieszczany jest Formularz Zapytań, który umożliwia Użytkownikowi wysłanie zapytania ofertowego do Usługodawcy lub wysłania prośby o szczegółowe dane dotyczące Dewelopera lub jego oferty.
 33.  

   

   

   

  Art. 4 Ogłoszenia

   

 34. Usługodawca formułuje treść Ogłoszenia na podstawie informacji przekazanych od Dewelopera za pomocą poczty elektronicznej. . Treści, które wymagają ustalenia z Deweloperem będą z nim konsultowane.
 35.  

 36. Treść Ogłoszenia zawiera Ofertę Dewelopera, do której dołączone zostały w szczególności zdjęcia w określonej przez Usługodawcę rozdzielczości (jakości) oraz opis i dane teleadresowe Inwestycji oraz Informacje dotyczące Dewelopera – dane teleadresowe, historię. ….
 37. Informacje przekazane do Dewelopera powinny zawierać opis Oferty Dewelopera dokonany w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego, w tym właściwości Nieruchomości takich jak cena, metraż, udogodnienia, lokalizacja oraz zdjęcia. i lokalizację. …..
 38. Deweloper gwarantuje, że przekazane przez niego informacje (w tym zdjęcia) są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie naruszy w żaden sposób praw Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 39.  
 40.  

  Art. 5 Zamówienia

   

 41. Warunkiem umieszczenia Ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeń Nieruchomości jest złożenie podpisanego przez Dewelopera Zamówienia na formularzu .
 42. Formularz zamówienia opisuje usługę wybraną przez Dewelopera. ć . Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę jest otrzymanie podpisanego formularza przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dewelopera formularza Zamówienie. Przez osobę upoważnioną rozumie się taką, która zostało do tego typu czynności upoważnioną prawomocnym wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego lub która otrzymała pisemne upoważnienie od reprezentantów Spółki do prowadzenia tego typu spraw.
 43. Wraz z  Zamówieniem Deweloper udostępnia: : opis Inwestycji zgodny ze stanem faktycznym, który powinien zawierać informacje na temat, ilości kondygnacji, odległości od centrum, udogodnień, takich jak: plac zabaw, winda w każdej klatce, balkony/tarasy w każdym mieszkaniu oraz dane teleadresoweInwestycji
 44. Usługi świadczone są przez okres 12 miesięcy. Deweloper może zakupić usługi dodatkowe, w tym celu powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości mailowej, bądź poprzez Formularz Zapytań.Opłata za usługi dodatkowe zostanie przedstawiona Deweloperowi przez Usługodawcę. Potwierdzenie zakupu usług dodatkowych Każdorazowo Usługodawca potwierdzi otrzymanie formularza Zamówienia za pomocą wiadomości e-mail.
 45. Ogłoszenie ukazuje się w terminie od dnia złożenia Zamówienia.
 46.  
 47.  

  Art. 6 Dodatkowe Usługi

   

 48. Usługodawca może świadczyć na rzecz Dewelopera dodatkowe płatne usługi mające na celu promocję Oferty Dewelopera. Usługodawca oferuje: 
  1. Uruchomienie telewizji internetowej
  2. Reklama natywna
  3. Zakup mediów
  4. własna podstrona
  5. wywiady, reportaże o Deweloperze
 49. ……………..

 50. Dodatkowe usługi świadczone będą na zasadach określonych w Cenniku i wymagają złożenia Zamówienia.
 51. A) Usługa Uruchomienia telewizji internetowej polega na Profesjonalna telewizja internetowa o tematyce mieszkaniowej i lifestylowej z własnym studiem telewizyjnym i doświadczonym zespołem reporterskim i filmowym. Telewizja prezentować będzie: materiały reporterskie, serie poradników, programy publicystyczne i rozrywkowe, oraz oferty mieszkań w formie klipów wideo.…. 
 52. B) Usługa reklamy natywnej polega na opracowaniu artykułu sponsorowanego, posty w social mediach, wideo, lokowanie produktu w formie spójnej z przekazem kampanii ……….
 53. C) Usługa zakupu mediów polega na zakupie i rezerwacji dla klienta mediów typu internet, prasa, radio, telewizja
 54. D) Usługa własnej podstrony na portalu pukpuk.pl polega na

  E) Wywiady, reportaże o Spółce usługa polegająca na wywiady i reportaże przygotowywane przez zespół profesjonalnych reporterów i filmowców, dysponujących profesjonalnym sprzętem i własnym studiem telewizyjnym.

   

   

  Art. 7. Zasady odpowiedzialności

   

 55. Deweloper ponosi wszelką odpowiedzialność za treść informacji przekazanych
  w Zamówieniu, w szczególności za ich prawdziwość, zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 56. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za treść Ogłoszeń w zakresie w jakim Deweloper przekazał informacje w Zamówieniu.
 57. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i legalność Oferty, a także gotowość Dewelopera do realizacji transakcji której przedmiotem będą Nieruchomości.
 58. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów związanych z Ofertą.
 59. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poziom zainteresowania Ofertą Dewelopera.
 60. W przypadku powzięcia wiadomości przez Usługodawcę, iż zdjęcia i informacje przekazane przez Dewelopera w Zamówieniu są nielegalne, nierzetelne, naruszają prawa autorskie osób trzecich, naruszają inne prawa, są niezgodne z obowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem, przysługuje mu prawo edycji lub usunięcia Ogłoszenia.
 61.  

  Art. 8. Postępowanie reklamacyjne

   

 62. Deweloperowi przysługuje prawo składania reklamacji w zakresie świadczonych Usług w ramach Serwisu Ogłoszeń Nieruchomości.
 63. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: firmę Dewelopera, adres e-mail Dewelopera, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy, przyczynę reklamacji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację wraz z określeniem żądania Dewelopera związanego ze składaną reklamacją.
 64. Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@pukpuk.pl lub na adres korespondencyjny Serwisu: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (opcjonalnie)…..
 65. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. W przypadku istotnych braków reklamacji Usługodawca zwróci się do Dewelopera o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 66.  może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 67. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za Usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Dewelopera rachunek bankowy. Jeżeli Usługodawca wystawił Deweloperowi fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu faktury korygującej.
 68.  

  Art. 9. Postanowienia końcowe

   

 69. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz jest zobowiązany zabezpieczyć te dane w należyty sposób. Podane przez Użytkowników Serwisu dane mogą być wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonych zapytań ofertowych oraz do celów określonych w Polityce Prywatności.
 70. Regulamin dostępny jest w Serwisie Ogłoszeń Nieruchomości www.nieruchomosci.interia.pl…. oraz na wyraźne żądanie Dewelopera przesyłany zostanie drogą elektroniczną.
 71. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca zamieści informację na stronie Serwisu Ogłoszeń Nieruchomości. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym aniżeli 7 dni od zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu.
 72. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Deweloperem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 73. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.